STANOVY

Slovenská asociácia asistenčných spoločností, skrátený názov SLAAS, je záujmovým združením vytvoreným podľa § 20 f) a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov asistenčnými spoločnosťami, ktoré vykonávajú aktívnu asistenčnú činnosť na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Cieľom pôsobenia asociácie je ochraňovať a presadzovať záujmy členov vo vzťahu k normotvorným a výkonným orgánom Slovenskej republiky ako aj iným právnickým osobám, zvyšovať informovanosť laickej a odbornej verejnosti o činnostiach spadajúcich do oblasti asistenčných činností a napomáhať tak rozvoju trhu s asistenčnými službami. Asistenčné činnosti vykonávané členmi asociácie zahrňujú poskytovanie rôznorodých služieb s vysokým stupňom odbornej technickej, jazykovej, komunikačnej, organizačnej, finančnej a logistickej náročnosti, ktorých cieľom je účinne a v čo najkratšom čase poskytnúť pomoc osobe nachádzajúcej sa v núdzovej situácii, ktorá sa na asistenčnú spoločnosť obracia na základe jej nároku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej danou osobou, a to buď s obchodným partnerom asistenčnej spoločnosti, alebo priamo s asistenčnou spoločnosťou. Charakteristickým rysom činnosti asistenčných spoločností je, že asistenčné činnosti realizujú tak vlastnými silami a prostriedkami ako aj v spolupráci so zmluvnými partnermi na národnej a medzinárodnej úrovni. Pre poskytovanie asistenčných služieb vytvárajú a udržujú v stave neustálej pohotovosti a dostupnosti potrebné ľudské, organizačné, materiálne a technické prostriedky.

 

Úplné znenie Stanov Slovenskej asociácie asistenčných spoločností si stiahnite v nižšie uloženom PDF formáte

Stanovy SAASpdf