AKO SA STAŤ ČLENOM SLovenskej asociÁcie asistenČnÝch spoloČnostÍ

Základným predpokladom pre členstvo v SLAAS je záujem a pripravenosť aktívne prispievať k napĺňaniu cieľov a zámeru asociácie, tak ako sú formulované v Stanovách Slovenskej asociácie asistenčných spoločností (SLAAS).

O členstvo sa môže uchádzať právnická osoba podnikajúca v oblasti asistenčných služieb na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Záujemca o členstvo v SLAAS musí spĺňať všetky zákonné povinnosti v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky pre podnikanie v oblasti poskytovania asistenčných služieb.

Uchádzač sa zaviaže bez výhrad dodržiavať Stanovy a ďalšie základné dokumenty SLAAS, predovšetkým Etický kódex.

K povinnostiam člena SLAAS patrí plnenie finančných záväzkov voči asociácii. Na rok 2014 je stanovený členský vklad nového člena vo výške 1 000 € a ročný členský príspevok vo výške 500 €.

Stanovy riešia aj situáciu, kedy nový alebo existujúci člen asociácie závažným spôsobom poruší členské povinnosti. V takomto prípade má Valné zhromaždenie právo rozhodnúť o pozastavení členstva prípadne aj o zrušení členstva tohto člena.

 

 

membership