CIELE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ASISTENČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

  1. Koordinovať, zastupovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy členov asociácie v Slovenskej republike vo vzťahu k orgánom štátnej správy a k ďalším právnym subjektom na národnej i medzinárodnej úrovni vrátane orgánov EU ako i ďalších medzinárodných inštitúcií.
  1. Spracovávať pripomienky k právnym predpisom a navrhovať legislatívne úpravy vzťahujúce sa na asistenčné činnosti, pravidlá a podmienky týkajúce sa oprávnených záujmov členov asociácie, a to tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.
  1. Dbať na dodržovanie pravidiel hospodárskej súťaže v súlade s právnymi predpismi a na dodržiavanie zásad Etického kódexu pri plánovaní a vykonávaní asistenčných činností a vo všetkých oblastiach pôsobnosti asociácie.
  1. Podporovať rozvoj teoretických poznatkov a zobecnení týkajúcich sa asistenčných činností, zverejňovať dôležité poznatky, prípadne vydávať odborné publikácie a bulletiny ako aj spolupracovať pri zostavovaní dôležitých údajov, prehľadov a štatistík.
  1. Propagovať význam asistenčných činností vo všetkých sledovaných oblastiach a zlepšovať ich imidž v odbornej a širokej verejnosti.

 

  1. Na základe požiadaviek členov asociácie zabezpečovať výchovu a vzdelávanie, resp.  organizovať výmenu skúseností a spolupráce so zahraničím.
  1. Na požiadanie súdu a ďalších orgánov podávať odborné vyjadrenia z jednotlivých oblastí asistenčných činností.
  1. Poskytovať služby ostatným subjektom v rámci svojho predmetu činnosti a výnosy z nich používať na úhradu príslušných nákladov na tieto služby.

 

target